Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/my-wp-translate/includes/class-my-wp-translate-po-parser.php on line 186
JYSK lager i Hedensted Kommune - kommunal matchfixing - Retssamfund DK

JYSK lager i Hedensted Kommune – kommunal matchfixing


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/social-warfare/functions/social-networks/googlePlus.php on line 71

Jysk lager i Uldum Hedensted

I sagen om  JYSK etablering af nordisk lager i Uldum i 2005, har daværende Tørring-Uldum (nu Hedensted) Kommune med kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller i spidsen solgt den 330.000 m2 store grund på Lars Larsens Vej 10  til en direkte tabsgivende og bl.a. derfor ulovlig lav pris til JYSK.

Kommunen har i meget udstrakt grad været mere end imødekommende over for JYSK i forbindelse med etableringen af dette gigantiske lager til det nordiske marked, hvilket har resulteret i en perlerække af markante ulovlige hensyn. Samlet set anslår Uffe Thorndahl, at sagen har påført skatteborgerne et tab i størrelsesorden af et tocifret millionbeløb.

Uffe Thorndahl har interesseret sig for sagen siden 2013.  På basis af aktindsigt i flere tusind sider dokumenter har Uffe Thorndahl sammenfattet og beskrevet sagen i en hvidbog, som blev færdiggjort i april 2015. Hele hvidbogen (minus bilag) følger nedenunder.

Thorndahl har tilbage i april 2015 bedt  Statsforvaltningen om at rejse en tilsynssag.  Statsforvaltningen har dog ikke vist tegn på reaktion. – Uffe Thorndahl har derfor fulgt op d. 2.11. 2016 med en ny henvendelse til  Helle Haxgart, direktør ved Statsforvaltningen i Aabenraa.

Hvor længe kan Statsforvaltningen blive ved med at være helt tavs i denne sag?

 

Advokat med tvivlsom advokatære

I denne sag spiller advokat Hans Haages en nøglerolle. Dels leverer han et i det væsentligste korrekt notat til kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller. Men efterfølgende medvirker Hans Haages til at muliggøre de kommunale dispositioner, som står direkte i modstrid med det notat han selv har skrevet. Uffe Thorndahl har ved henvendelse til Advokatsamfundet stillet spørgsmålstegn ved og kritiseret Hans Haage’s ageren.

 

 

Hvidbog om kommunal matchfixing

Lars Larsen´s kæmpelager i Hedensted kommune.

Kommunale vennetjenester Ad libitum

En hvidbog af Uffe Thorndahl,
Fhv. borgmester og folketingsmedlem
Klintholm Havnevej 74, 4791 Borre.
uffe.thorndahl@mail.dk

April 2015.

Resumé

Hvidbogen behandler en sag, hvor Lars Larsens firma JYSK erhvervede et stort industriareal ved Uldum i den tidligere Tørring-Uldum kommune nu Hedensted kommune. Problemet i sagen og baggrunden for at udarbejde en hvidbog er, at ejendomshandelen foregik på en måde, som indeholdt meget store og mange direkte lovovertrædelser og som medførte erkendte tab for skatteyderne på 8 millioner kr. Vurderes sagen i forhold til den markedspris, der ved et lovligt salg ville kunne være opnået, så et tabet væsentligt større og formentlig ca. 15 millioner kr.
Nedenfor oplistes de større lovovertrædelser.
1.
Arealet blev solgt til den pris jorden blev erhvervet til, men uden betaling for de meget betydelige byggemodningsomkostninger, der var blevet afholdt. Kommunen måtte derfor budgettere med tab, og det er direkte ulovligt. Denne voldsomme ulovlighed understreges også af, at Lars Larsens ejendom, Lars Larsens vej 10 blev solgt for 25 kr./m2, mens jorden på Lars Larsens vej 2, blev solgt til 130 kr / m2 samme år. Begge arealer var købt af kommunen for 25 kr./ m2.
2.
Kommunen sikrede ikke en uvildig vurdering af markedsprisen ved uafhængig ejendomsmægler.
3.
JYSK bestemte fuldstændigt selv pris og vilkår inden købskontrakten blev underskrevet. Der blev udarbejdet ialt 9 udkast til købskontrakter førend JYSK ville acceptere kontrakten, som også var færdigforhandlet inden udbudsfristen var udløbet.
4.
Hedensted kommune overtrådte en række centrale bestemmelser i bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
5.
Kommunen har systematisk og målrettet håndteret hele sagen udelukkende med det formål at tilgodese JYSK´s forretningsmæssige interesser.
6.
Kommunen har i forbindelse med spildevandsafledningen ydet JYSK en ulovlig særbehandling herunder afholdt 3,5 millioner kr. i udgift til regnvandsbassin m.v. der alene skulle etableres af hensyn til regnvandsafledningen på JYSK´s ejendom.
7.
Kommunen har aktivt begået magtfordrejning for at tvinge eller presse en helt anden virksomhed til at etablere og drive en døgnåben toiletfacilitet af hensyn til JYSK´s lastbilchauffører, der vil aflevere varer på lageret døgnet rundt.

Hvidbogen dokumenterer, at der i hvert fald er tre personer, der aktivt har deltaget i de ulovligheder som mindst har kostet skatteyderne et direkte konstateret tab på 8 millioner kr.
Det er:
A.
Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, oprindelig Tørring-Uldum kommune, nu Hedensted kommune.
B.
Advokat Hans Haages. Oprindelig Focus advokater. Fra januar 2014 selvstændig advokat. Eyvinds Alle. Odense.
( Det er i øvrigt ca. 1½ år siden jeg begyndte at kommentere sagen i de lokale aviser.).
C.
Projektleder Troels Fynbo Larsen. JYSK.

Hertil kommer så borgmester Kirsten Terkilsen, oprindelig Tørring-Uldum Kommune, nu Hedensted kommune. Det er ikke dokumenteret, at hun blev gjort bekendt med de centrale mails i sagen, herunder Hans Haages mail af 14.7.2005, hvor advokaten klart oplyser, at såfremt kommunen ikke får dækket alle erhvervelsesomkostningerne i sagen, så vil et salg til JYSK være ulovligt. Men det må have været fuldkommen indlysende for borgmesteren. Helt uanset hvor lidt hun ellers fulgte med i sagen, må det have stået hende klart, at kommunen nødvendigvis måtte lide et tab, når kommunen køber jord til 25 kr. pr. kvm og videresælger jorden efter at have afholdt betydelige omkostninger til nøjagtig samme pris 25 kr. pr kvm. Hun burde så med en nogenlunde borgmesterbegavelse og -viden så også vide, at det vil være ulovligt.
Alligevel siger borgmester Kirsten Terkilsen om sagen til Horsens Folkeblad d. 25.1.2014:
” Vi holdt os inden for lovens rammer.”
Som det fremgår af hvidbogen, er Kirsten Terkilsens udtalelse i direkte modstrid med sandheden.
Men de personer, der er nævnt uder A,B og C har aktivt deltaget i ulovligheder, som efter deres egen viden under alle omstændigheder har påført kommunen et tab på 8 millioner kr. på grund af disse lovovertrædelser, som er så målrettede og så konsekvente, at de vel kan beskrives som forbrydelser der som minimum kan sammenlignes med de sager om socialt bedrageri, som offentligheden er gjort bekendt med. Jeg skal her henvise til bilag 1.28, der er en avisartikel fra dagbladet Sjællandske af 1.5.2013. Artiklen fortæller om en sag, hvor en mor med 3 børn fik en betinget dom uden strafastsættelse for et socialt bedrageri på 20.000 kr. Penge som hun inden dommen havde tilbagebetalt. Kvinden havde modtaget mere i supplerende dagpenge, end hun åbenbart var berettiget til. Her har de nævnte 3 personer aktivt medvirket til, at vort fællesskab er blevet frarøvet mindst 8 millioner kr. Det fremgår, af bilag 1.28 at sagens anklager udtaler:
” Socialt bedrageri er i udgangspunktet meget alvorlig, fordi det på en måde er hele samfundet der bedrages.”
Denne betragtning må så også gælde de målbevidste ulovlige handlinger, som de tre nævnte: Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, advokat Hans Haages og projektleder Troels Fynbo Larsen JYSK var fuldstændigt klare over, at de begik, og som førte til, at ” hele samfundet blev bedraget for 8 millioner kr.”
Jeg har nedenfor gennemgået de etiske regler og rammer, der gælder for disse socialt højt placerede personer, som i kraft af deres stillinger tilhører de 2-3% højstlønnede i landet.

Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller.
Jesper Thyrring Møller skal i sit virke overholde de pligter, der påhviler ham bl.a. i medfør af tjenestemandsregulativet.
Han skal således i følge regulativets § 10 stk. 1.:
” Samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder hans stilling, og vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.”
Dette gælder både i og uden for tjenesten.
Når man går ind på kommunaldirektørforeningens hjemmeside, så er der et afsnit, der interessant nok hedder : Mere folkestyre.
I afsnittet tilkendegives bl.a:
” Vore folkevalgte skal som de fremmeste have et overblik over kommunens udfordringer, muligheder, udvikling og status quo. Det er den eneste demokratiske platform til at se på tværs og skabe synergi mellem kommunens forskellige indsatser. Som topchefer har vi et særligt ansvar, jævnfør kodeks for god offentlig topledelse.” Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier.””
Dette har Jesper Thyrring Møller groft misligeholdt overfor kommunalbestyrelsen ved helt at undlade at give kommunalbestyrelsen relevante oplysninger, herunder især ved at undlade at oplyse kommunalbestyrelsen om, at den d. 30.8.2005 ville træffe en ulovlig beslutning, hvis den godkendte salget til Lars Larsen til en pris som ikke indeholdt alle erhvervelsesomkostningerne.
Hvordan kan den nuværende kommunalbestyrelse have tillid til en kommunaldirektør, der dels har vildledt en tidligere kommunalbestyrelse, og dels aktivt har deltaget i en række ulovligheder som har kostet hele samfundet et milliontab.? Og hvordan kan borgerne i Hedensted kommune have agtelse for og tillid til kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, efter at han “bedraget”  dem for et millionbeløb?.

Advokat Hans Haages.
Af de advokatetiske regler fremgår bl.a. af punkt 1.
” Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling.
Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret.”
Sagen viser, at Hans Haages direkte har virket for det modsatte nemlig uretten.
I de etiske regler punkt 2.1 står:
” Advokaten skal i medfør af rpl. § 126, stk. 1 udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. En advokat må i medfør af rpl. § 126 stk.4, heller ikke uden for sin advokatvirksomhed, i forretningsforhold eller i andre forhold af økonomisk art, udvise en adfærd, der er uværdig for en advokat.”
I retsplejelovens § 126 stk.1. står:
” En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.”
Hvidbogen dokumenterer gang på gang, at advokat Hans Haages enten direkte har medvirket til, eller acceperet mange og omfattende ulovligheder. På det grundlag må det konstateres med henvisning til retsplejelovens § 126 stk.1, at advokat Hans Haages har udvist en adfærd, der er  i direkte modstrid med god advokatskik.

Projektleder Troels Fynby Larsen. Jysk.
Hvidbogen dokumenterer, at Troels Fynbo Larsen direkte har medvirket i transaktioner, som han vidste var ulovlige, og som han også vidste ville påføre fællesskabet et milliontab.
JYSK siger ikke så meget om etik på sin hjemmeside, men bruger dog begrebet Social ansvarlighed. Jeg vil tro, at de borgere i Hedensted, der har mistet millioner som følge af JYSK´s aktive medvirken i ulovlighederne ved salget, nok har svært ved at genkende begrebet social ansvarlighed i det, der er foregået. Af hjemmesiden fremgår også et afsnit, der hedder : JYSK LEADERSHIP.
Dette afsnit indledes med:
” JYSK is a company with a scandinavian origin, which is reflected in our culture and the way we do business.”
Da jeg læste det, så tænkte jeg, så galt er det vel trods alt ikke fat med det øvrige samfund. Det håber jeg i hvert fald ikke.
Men det interessante bliver naturligvis, hvordan Lars Larsen vil håndtere det faktum, at projektleder Troels Fynbo Larsen så direkte har været involveret i og har fuldt kendskab til, at de transaktioner han involverede JYSK i for adskilliges vedkommende var direkte ulovlige.

Kommunal matchfixing.
I sportsverdenen er matchfixing ulovlig. I den kommunale verden handler matchfixing om, at lægge sagen sådan til rette, at en kommunes ledelse sikrer et bestemt ønsket udfald f.eks. i forbindelse med en ejendomshandel. Kommunale ejendomshandler er besværlige i denne sammenhæng, fordi det i den kommunale styrelseslov er bestemt i § 68, at en kommunal ejendom skal i offentligt udbud, for at sikre at kommunen af hensyn til skatteborgerne sælger ejendommen til den højeste pris. Det forudsættes samtidig, at kommunen gør en aktiv indsats for at skabe en så bred interesse for ejendomsudbuddet hos potentielt interesserede som overhovedet muligt.
Når en kommune som vil gennemføre en matchfixing i forbindelse med en ejendomshandel, så drejer det sig om at skabe en situation, hvor det alene er den juridiske person kommunens ledelse ønsker at sælge ejendommen til, der reelt kan byde.
Når en kommunen derfor foretager matchfixing i forbindelse med ejendomssalg, er der en række karakteristiske elementer i forløbet.
1. Markedsprisen holdes helt ude, således at kommunen helt undgår de sædvanlige to vurderinger af markedsprisen af uafhængige ejendomsmæglere, som ellers er sædvanlige ved salg af større ejendomme.
2. Den offentlige annoncering undertrykkes, og foretages nærmest kun symbolsk med indtil flere overtrædelser af de lovgivningsmæssige krav til offentligt udbud.
3. Der arbejdes bevidst med en række tekniske specifikationer ( tekniske handelshindringer) som gør det besværligt eller umuligt for andre at byde, også uanset, at de pågældende interesserede ville betale mere for ejendommen.
4. Den udvalgte køber inddrages meget tæt og ofte også ulovligt i fastlæggelsen af pris og vilkår.

Hedensted kommune har netop foretaget en helt tilsvarende matchfixing i forbindelse med salg af erhvervsjord til østjysk våbenhandel. Her lykkedes det kommunen at gennemføre et udbud, hvor kun østjysk våbenhandel lovligt kunne byde. En matchfixing som vel kostede skatteyderne i Hedensted op mod 10 millioner kr.

1. Indledning.
Det er ofte forbavsende, når man som borger undersøger en sag som har været behandlet i den offentlige forvaltning, hvor kritisabel sagsbehandlingen viser sig at være. Vor lovgivning er i de fleste tilfælde meget klar og letforståelig, og alligevel kan man som borger ofte konstatere, at den offentlige forvaltnings håndtering har været kritisabel og også i mange tilfælde direkte ulovlig. Hvorfor vil mange spørge ? Vore embedsmænd er da veluddannede og hæderlige.
Sådan var det nok for en generation siden, men i de seneste år har der været en ubrudt standardskridning, således at helt basale forudsætninger i den offentlige magtudøvelse som er funderet på  forvaltningsloven, officialprincippet, proportionalitetsprincippet, den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning næsten ikke respekteres eller forvaltes vilkårligt.
Der er nok flere forklaringer, men en forklaring er i hvert fald åbenbar. Der foretages i dag kun et meget begrænset reelt tilsyn med den offentlige magtudøvelse, bl.a. som en konsekvens af kommunesammenlægningen d. 1.1.2007. I takt med denne kontrol blev reduceret så voksede myndighedernes forvaltningsvilkårlighed, omfanget af vennetjenester og andre former for magtmisbrug.
Sagen om Lars Larsens kæmpelager i Hedensted kommune er et tydeligt og karakteristiske eksempel på, hvordan hverdagen i Danmark former sig, og hvordan magten misbruges, når der ikke udøves kontrol.
Det er ikke fordi, der ikke i retningslinier og lovgivning er mange flotte formuleringer, om hvordan myndighedsudøvelsen skal være.
Disse fine ord kan vi finde i mange sammenhænge. Problemet er,  at der er så få, der kontrollerer at reglerne overholdes, og derfor bliver der over tid færre og færre, der respekterer disse etiske retningslinier.
Et meget godt eksempel er de retningslinier som staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening udstedte i juni 2007 om:
God adfærd i det offentlige.
Disse retningsliner indledes med:
” Den offentlige sektor bygger på værdier som åbenhed, demokrati, retssikkerhed, integritet, uvildighed, habilitet og loyalitet. Samtidig forventes den offentlige sektor at udføre opgaverne smidigt og effektivt og at levere ydelser af høj kvalitet.”
Jeg er sikker på, at der i dag er en meget stor andel af befolkningen som overhovedet ikke kan se, at disse grundlæggende værdier bliver respekteret af myndighederne.

2. Lars Larsens kæmpelager ved Uldum.
D. 7.10.2004 skrev Lars Larsen v.  projektleder Troels Fynbo Larsen til en række kommuner, idet der blev oplyst at ; ” Jysk A/S søger erhvervsgrund til etablering af et nyt centrallager til forsyning af Danmark og Norge.”
Det blev anført i brevet at:
” Vi beder jer om ikke at gå ud til aviser, entreprenører m.m. med vores forespørgsel.”
Som det fremgår af bilag 1.01. så nedsatte den daværende Tørring-Uldum kommune ( nu en del af Hedensted kommune) et KontaktTeam til at sørge for en hurtig og smidig håndtering af alle spørgsmål i forløbet.
Den 24.1.2005 modtager kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller et 7 siders notat ( bilag 1.02 ) fra advokat Hans Haages, Focus advokater, Odense.
Der er det forunderlige ved dette notat, som jo er et helt centralt dokument i sagen, at dette ikke forlægges økonomiudvalg eller kommunalbestyrelse og måske heller ikke borgmester Kirsten Terkilsen.
Som det vil fremgå af det følgende misligeholder kommunen i vidt omfang denne juridiske rådgivning, måske som en konsekvens af, at kommunalbestyrelsen ikke blev informeret om notatet.
Det fremgår indledningsvist af notatet:
” Den af kommunen påtænkte fremgangsmåde er ikke lovlig.”
Den fremgangsmåde der henvises til fremgår imidlertid ikke af det aktindsigtsmateriale, der er modtaget. Kommunen har således på dette væsenlige punkt overtrådt loven om offentlighed i forvaltningen.
Advokat Hans Haage understreger i sin konklusion:
“Den foreslåede løsning er lovlig, forudsat at de opstillede betingelser nøje iagttages.”
Det vil tydeligt fremgå, at kommunen i vidt omfang bevidst har undladt at overholde de opstillede betingelser.
Det fremgår af advokatens notat:
” Det er en betingelse, at markedsprisen på købstidspunktet må antages mindst at svare til kostprisen, således, at der ikke allerede ved købet er udsigt til videresalg med tab.”
Dette krav har kommunen groft og bevidst misligeholdt som det fremgår af anlægsregnskabet bilag 1.03. Det fremgår heraf, at kommunen i forbindelse med anlægsbevillingen har budgetteret med et tab på ca. 5 millioner kr. Anlægsregnskabet viser imidlertid et langt større tab på ca. 8 millioner kr.
Advokaten understreger videre:
” Det er imidlertid ikke lovligt at foretage ejendomsdispositioner til fordel for en bestemt erhvervsvirksomhed, uanset om formålet hermed er at sikre eksistensen af arbejdspladser i kommunen.”
Som sagsgennemgangen viser er kommunens håndtering af sagen en lang og målbevidst overskridelse af denne retningslinie.
Advokaten skriver endvidere:
” Kommunen bør indhente mæglervurdering vedrørende værdien i handel og vandel af et forud udfærdiget udkast til købsaftale om et areal på 200.000 – 300.00 kvm. undergivet lokalplanens begrænsninger og i øvrigt på vilkår.”
Som det vil fremgå har kommunen også fuldstændigt tilsidesat dette vilkår.
Som bilag 1.04 vedlægges en mailkorrespondance mellem Troels Fynbo Larsen ( Lars Larsen ), kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller samt Karen Darling Søberg SKAT.
Kommunaldirektøren fremsender til Lars Larsen skattevæsenets vurdering af grundens værdi.
Det fremgår heraf, at en Rikke Pedersen fra ToldSkat i Horsens mener, at der ved “nyudlægning” til erhvervsjord så vil priserne ligge på 30-50 kr. pr. m2.
Det er helt ubegribeligt, at en kommunaldirektør i den grad fuldstændigt tilsidesætter kommunens økonomiske interesser. Det svarer fuldstændigt til, at en embedsmand i et kommunalt udbud af et byggeri giver en af vennerne blandt entreprenørerne adgang til at se kommunens kalkulation af, hvad byggeriet skal koste. Det er simpelthen dybt krænkende for skatteyderne.
Advokat Hans Haages understregede jo, at markedsprisen skal fastlægges kvalificeret og uafhængigt og på en række specifikke vilkår, og den viden har en underordnet medarbejder ved SKAT absolut ikke. Det helt fantastiske ved denne del af historien er så, at kommunen sælger jorden under den minimumspris som SKAT beskriver, og derfor bliver der også alene af denne grund tale om et meget betydeligt og klart ulovligt tab.

3. Lars Larsens Tag selv bord.
Sagen viser med meget stor tydelighed, at Lars Larsen fuldstændigt bestemte prisen for jorden, og udbudsvilkårene. Det må også have stået borgmester Kirsten Terkilsen fuldstændigt klart, at de krav Lars Larsen stillede ville medføre et meget betydeligt tab for skatteyderne, og at kommunen helt bevidst ville overtræde formålet med og indholdet af § 68 i lov om kommunernes styrelse, der bl.a. bestemmer:
” Salg af kommunens faste ejendomme må ikke finde sted uden forudgående offentligt udbud.”
I den kommenterede styrelseslov uddybes dette krav bl.a. med:
” Formålet med reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er udbudt til salg, og at alle derved på lige fod får mulighed for at komme i betragtning som købere af en kommunal ejendom. Muligheden for at få købstilbud fra en bredere kreds vil også kunne føre til, at der opnås de for kommunen bedste købstilbud. Desuden vil kommunen kunne sikre sig imod kritik af, at der ved et ejendomssalg skulle være sket en usaglig begunstigelse af køber.”
Sagsgennemgangen dokumenterer fuldstændigt, at kommunen i enhver henseende anstrengte sig for at gennemføre omfattende og usaglige særbegunstigelser af Lars Larsen.
Den omfattende og ulovlige særbegunstigelse af Lars Larsen understreges, af den pressemeddelelse kommunen udsender d. 12.5.2005. Bilag 1.05.  Heri oplyser kommunen at:
” I dag torsdag har Jysk indgået aftale med Tørring-Uldum kommune om at placere sit kommende centrallager i Uldum. Borgmester Kirsten Terkilsen er meget glad for beslutningen.”
Altså intet forbehold i en situation, hvor kommunen overhovedet ikke ejer den ejendom som kommunen offentligt går ud og siger, at den sælger, også helt uden at vide om Lars Larsen er den, der vil byde højst ved et offentligt udbud.
Kommunens pressemeddelelse er også helt utrolig på baggrund af reaktioner fra nogle af de ejendomsejere, der skulle lægge jord til.
Bilag 1.06 er en mail fra ejerene af ejendommen Haurumvej 7. De udtaler bl.a i forbindelse med kommunens krav om at overtage 20 ha landbrugsjord:
” Vi er ikke interesseret i at afhænde arealet, da vi driver en bedrift i udvikling og ikke under afvikling.”
Som bilag 1.07 er vedlagt et telefonnotat udarbejdet af kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller af en samtale med Mikkel Nørtoft, der bl.a. har udtalt:
” At der er forskel på prisen på erhvervsjord og landbrugsjord. Det havde de fået verificeret hos en advokat. Derfor ville de lave en sag ud af det, hvis vi ikke ville give dem mere.”
Den 13.5.2005 fremsender advokat Hans Haages følgende instruktioner til borgmester Kirsten Terkilsen forbindelse med presseforespørgsler via kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller. Advokaten understreger:
” Hvis der spørges specifikt om hvad aftalen med jysk går ud på, og om kommunen allerede har solgt jorden til jysk bør der som udgangspunkt glides af på spørgsmålet, men hvis der skal svares kan der evt. svares således:
Jysk har tilbudt at etablere sig i Uldum, hvis kommunen kan fremskaffe de nødvendige arealer, og det kan vi, så nu vil Jysk komme med et rimeligt tilbud, som jeg selvfølgelig hverken kan eller må sige mere om på nuværende tidspunkt. Vi vil så udbyde jorden med byggepligt og medmindre der er andre som kan komme med et bedre tilbud – hvad jeg umuligt kan forestile mig – vil vi indgå en aftale med Jysk.”
Kommunen har på dette tidspunkt reelt indgået en aftale med Lars Larsen, og givet Lars Larsen retten til selv at fastsætte pris og vilkår.
Som bilag 1.09 vedlægges uddrag af det, af advokat Hans Haages udarbejdede udkast af 24.6.2005 til udbud af erhvervsparcel i Uldum erhvervsområde. Under punkt 10 Købesum står under punkt 10.1.:
” Købesummen er opgjort til kr. 26,-kr. (drøftes !!!! ) skriver kroner totisekskroner pr. m2.”
Udkastet fremsendes direkte til Jysk d.27.6.2005 pr. mail.
Bilag 1.10. Heri står bl.a.:
” Jeg hører gerne om jysk vil være indstillet på – under et udbud til fast pris – at afgive tilbud på de anførte vilkår.”
Den 30.6.2005 fremsender advokat Hans Haages en revideret købekontrakt til Jysk. ( Bilag 1.11) Med hensyn til prisen oplyser advokaten:
” Knud Erik Bornhardt har oplyst ,at der er diverse byggemodningsomkostninger på 1.200.000,-kr. ud over det som der skal tages stilling til i pkt.5. Dette er lagt på indkøbsprisen 25 kr. så udbudsprisen bliver 28.75 kr.”
Dette afviser Lars Larsen fuldstændigt således, at den endelige pris for arealet alene blive kommunens indkøbspris på 25 kr. pr. m2. Advokat Hans Haages er derfor, og i hvert fald fra dette tidspunkt fuldstændig klar over, at han nu medvirker i en ulovlig kommunal handel, sådan som han selv beskrev det i sit notat af 24.1.2005 :
” Det er en betingelse, at markedsprisen på købstidspunktet må antages at svare til kostprisen, således at der ikke allerede ved købet er udsigt til videresalg med tab.”
Det er i sig selv helt ubegribeligt, at en dansk advokat så direkte medvirker til en for skatteyderne meget skadevoldende og ulovlig handel.
Bilag 1.11.1 er en underskreven købsoption af 10.5.2005 vedrørende 23 ha tilhørende brødrene Moss Rasmussen. Ejendomssalget er tinglyst d. 23.5.2005. og på kommunens  vegne underskrevet af borgmester Kirsten Terkilsen og kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller. I aftalens § 3 er bestemt:
” Købesummen er fastsat til 25 kr. skriver totifemkroner pr. kvm. Heraf udgør 2.50 kr. skriver tokronerogfemtiøre et særligt tillæg i anledning af rådighedsindskrænkning i forbindelse med påtagelse af købsoption.
Den samlede købesum er fastsat til 5.750.000 kr. skriver femmillionerogsyvhundredeogfemtitusindekroner.
Ovennævnte købesum er fastsat på grundlag af et skønnet areal på 230.000 kvm. skriver tohundredeogtretitusindekvadratmeter – og reguleres efter endelig opmåling af arealet.
Kommunen erklærer i den forbindelse at der – senest ved udnyttelsen af nærværende købsoption – vil foreligge fornøden ekspropriationshjemmel  for såvidt angår de i nærværende købsoption omhandlede arealer, således at købesummen er skattefri i overensstemmelse med ejendomsavancebeskatningsloven § 11.”
Den 1.7.2005 sender  advokat Hans Haages en mail ( bilag 1.12 ), til kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller. Hans Haages bemærker i forbindelse med annonceringen :
” Der står ingen steder noget om, hvor meget vi skal annoncere, men det er anført, at vi først må sælge 14 dage efter første annoncering, og jeg udleder heraf, at man forudsætter en løbende annocering over en periode ( ligesom mæglere normalt gør ). Desuden bør vi vise vores vilje til at sende ejendommen reelt i udbud. Skulle der mod forventning komme andre, der både kan og vil bygge noget tilsvarende, gør det vel heller ikke noget, og selvom annoncer naturligvis koster en del, så er udgiften efter min mening beskeden i forhold til budgettet.
Jeg mener også det er væsentligt at medtage betingelsen om byggeriet af X kvm. Annonceringen bør være retvisende, og i øvrigt vil prisen virke alt for lav hvis man ikke kan se betingelserne.”
Det sidste udsagn er væsentligt, fordi det jo reelt bekræfter, at skatteyderne påføres et tab af hensyn til de specielle krav som Lars Larsen har stillet. Uden sådanne betingelser ville salget af det areal Lars Larsen vil have, indbringe et større salgsprovenu.
Samme dag kommenterer teknisk chef Knud-Erik Bornhardt Hans Haages mail: ( Bilag 1.13 ) med spørgsmålet :
” Skal vi virkelig annoncere 2 gange ?” og
” Angivelsen af 50.000 m2 og 750.000 m3 virker som en provokation.
Kunne vi ikke “nøjes” med at skrive, at der i udbuddet er krav til bebyggelse og tidspunkt for færdiggørelse og så “skjule” disse hårde ting en smule for Tilsynsrådet. Vi har erfaringer med, at de sidder og læser aviser der.”
Knud Erik Bornhardts mail virker nærmest som en tilståelse af kommunens helt igennem usaglige og ulovlige særbegunstigelse af Lars Larsen.
Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller svarer ligeledes samme dag ( Bilag 1.14). Kommunaldirektøren stiller spørgsmålet:
” Så med mindre du HH på advokatære ( findes det?) sværger, at der er behov for annoncering i to aviser, må JP være nok.”
Hans Haages svarer i mail d. 4.7.2005 ( Bilag 1.15) :
” Jeg kan ikke på advokat-ære sværge på at det er en juridisk nødvendighed at annoncere i 2 aviser ( det forbliver min hemmelighed om dette skyldes favær af advokat-ære eller fravær af juridisk nødvendighed.)
Ergo annonceres kun 2 gange JP.”
Bilag 1.16 er kommunalbestyrelsens dagsordenspunkt d. 30.8.2005. Heraf fremgår, at kommunen også misligeholdt aftalen om indrykning af annoncen to gange i Jyllandsposten, Annoncen blev kun indrykket en gang d. 11.8.2005.
Bilag 1.17 er kopi af annoncen, der er så lille, så den i forhold til sagens omfang og betydning nærmest må beskrives som en forvaltningsretlig perversitet.
Annoncen indeholder i forhold til bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme flere lovovertrædelser.
I bekendtgørelsens § 3 stk.1.er bl.a bestemt:
” Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgivere.”
Det er helt tydelig,t at kommunen har anstrengt sig for, at oplysningen om det offentlige udbud kun kom til så få som overhovedet muligt.
I stk.2 er bestemt:
” Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen.”
Det har kommunalbestyrelsen absolut ikke gjort. Ejendommen er bevidst sat til salg under kostprisen, og helt klart under markedsprisen, og kommunen har helt bevidst undladt at indhente, som kommuner helt sædvanligt gør to uafhængige ejendomsmæglervurderinger.
Bilag 1.17.1 er et arbejdsnotat af advokat Hans Haages af 23.5.2005. Notatet er udarbejdet til brug for:
” udfærdigelse af kontrakt og udbudsmateriale og gennemførelse af udbud.”.
Af punkt J fremgår:
” Det skal ved udtalelse fra mægler bekræftes at videresalgsprisen ikke ligger under markedsprisen.”
Det har kommunen netop ikke villet, fordi det ville medføre, at ejendommen ikke kunne sælges med det betydelige tab til Lars Larsen, som kommunen under hele forløbet har været fuldt bekendt med. Hvordan advokat Hans Haages så på trods heraf i strid med god advokatskik alligevel medvirker til et ejendomssalg, der er klart ulovligt, kan vel kun forklares udfra privatøkonomiske hensyn.
I stk.3. er bestemt :
” Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.”
Bestemmelsen om, at annoncen skal indeholde en oplysning om, at tilbudsgiver kan afgive et højere tilbud end den fastsatte pris har kommunen helt bevidst undladt. Forklaringen er den enkle, at kommunalbestyrelsen ikke varetager kommunens og dens borgeres interesser, men alene Lars Larsens virksomheds interesser.
Som det fremgår af annoncen, så udbydes ejendommen med en forpligtelse til, at erhvervsbyggeriet på de. 50.000m2 og 750.000 m3 skal  stå færdig til ibrugtagning senest 1. februar 2009.
Som det fremgår af bilag 1.18 som er ibrugtagningstilladelsen af 22.11.2010 er dette vilkår også blevet groft misligeholdt.
I advokat Hans Haages notat af 23.5.2005 ( Bilag 1.17.1 ) er under punkt K anført:
” Det er tilladt – uden at gå i egentlig forhandling – at opfordre Jysk til at afgive tilbud i overensstemmelse med kontrakt og udbudsvilkår, med acceptfrist til efter udløbet af udbudet.”
Dette vilkår er i den grad blevet groft misligehold af kommunen og advokat Hans Haages. Prisen er det mest centrale element i en ejendomshandel. Prisen har Lars Larsen entydigt bestemt. Det fremgår tydeligt af bilag 1.09, hvor det direkte anføres at købesummen skal drøftes. Af bilag 1.11 fremgår, at kommunen ønsker at få en lille del af byggemodningsudgiften lagt ind i købsprisen. Et ønske som under forhandlingerne med Lars Larsen blev fuldstændigt afvist.
Forhandlingerne mellem kommunen og Lars Larsen om ejendomhandelen medførte ialt udarbejdelse af hele 9 udkast til købekontrakt før den endelige købekontrakt var tilfredsstillende for Lars Larsen. Som bilag 1.18.1. er vedlagt mails af 14.7.2005 og 8.7.2005 mellem parterne.
Mailkorrespondancen understreger grovheden af overtrædelserne af styrelseslov og kommunalfuldmagt, og viser meget tydeligt, at Lars Larsen af kommunen fik et nærmest ubegrænset “tag selv bord “.
Af advokat Hans Haages mail af 14.7.2005 fremgår under Ad D:
” Jeg har påpeget overfor Troels at prisen 25 kr. pr. kvm. svarer til købsprisen, og hvis sælger ikke viderefører alle erhvervelsesomkostninger til køber, så budgetteres der med tab hvilket er ulovligt.”
Troels er projektleder Troels Fynbo Larsen. Lars Larsen´s mand på opgaven. Advokat Hans Haages har således direkte i mail overfor kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller og teknisk chef Knud-Erik Bornhardt  med kopi til Troels Fynbo Larsen præciseret, at  hvis ikke kommunen viderefører alle erhvervelsesomkostninger til Lars Larsen, så er handelen ulovlig. Denne oplysning burde også være tilgået borgmester Kirsten Terkilsen.
Af bilag 1.20 som er dagordenen for kommunalbestyrelsen på mødet d. 30.8.2005 fremgår det, at Lars Larsen ikke betaler så meget som en krone mere end de 25 kr.pr. m2, kommunen har købt jorden til. Det er således klart, at salget til Lars Larsen er sket med et betydeligt tab, og som det er understreget af advokat Hans Haages er salget så også ulovligt. Det burde kommunalbestyrelsen naturligvis have været orienteret om inden, den traf en ulovlig beslutning. Det er borgmesterens ansvar at sikre, at de punkter der forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning er retvisende og fyldestgørende oplyst. Nu deltog borgmester Kirsten Terkilsen ejendommeligt nok ikke i kommunalbestyrelsesmødet d. 30.8.2005. Men det fritager hende ikke for ansvaret for, at kommunalbestyrelsen forelægges en retvisende dagsorden. Det er naturligvis muligt, at kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller ikke har orienteret borgmester Kirsten Terkilsen om, at kommunens advokat klart også overfor Lars Larsen, har tilkendegivet, at en salgspris på 25 kr. pr. kvm er ulovlig. Er dette tilfældet og lader kommunaldirektøren som kommunalbestyrelsens sekretær kommunalbestyrelsen uvidende træffe en ulovlig beslutning som indebærer et milliontab for kommunen og dens skatteydere så har kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller et meget stort personligt problem.
Omfanget af ulovlighederne understreges også af, at kommunen har solgt erhvervsgrunde i 2006 på Lars Larsens vej til helt andre priser. Disse erhvervsgrunde er købt til nøjagtig samme pris som den jord kommunen solgte til Lars Larsen nemlig 25 kr. pr. m2. Da kommunen d. 5.5.2006 besluttede at udbyde en grund til salg på Lars Larsens vej 2, og kun få måneder efter at kommunen endeligt har solgt ca. 33 ha erhvervsjord til Lars Larsen til 25 kr. pr. m2.
I kommunens notatet af 6.6.2006 om udbuddet af grunden på Lars Larsens vej 2 står:
” Grunden sælges til 130 kr/m2 til den eller de, der fremsender det bedste projekt.”
Kommunen havde i denne forbindelse udarbejdet et skema af 23.5.2006  om grundpriser for erhvervsområder.
I skemaet er en rubrik, der hedder Uldum Øst ( ved JYSK ). Kvadratmeterprisen fastsættes til 130 kr. Der er en rubrik,hvor der står rummelighed og heraf fremgår :
” Servicestation + max 3 grunde.”
Skemaet beskriver de valgte prisstigninger fra 2005 til 2006. Skemaet viser også, at de dyreste erhvervsgrunde i kommunen har en pris på 130 kr./m2. Skemaeet viser også stigningsprocenten fra 2005 til 2006 i kvadratmeterprisen. den højeste stigning er på 57% optil 110 kr. pr. m2 i udstykningen ved Lindved Syd for Agersbølvej. Med der er interessant nok ikke angivet den procentuelle stigning i Uldum Syd (vedJYSK), hvor prisen i 2005 jo blev fastsat til 25 kr./m2. Den faktiske stigningsprocent i Uldum Øst fra 2005 til 2006 kan imidlertid beregnes til 520%. som et direkte udtryk for omfanget af de begåede ulovligheder og den målrettede kommunale svindel.

Hvordan nøglepersoner i Lars Larsen´s virksomhed og i kommunen samt advokat Hans Haages kan arbejde videre med en sag på et grundlag som sagens advokat skriftligt meddeler er ulovligt, er i sig selv helt uforståeligt.
Man kommer til at tænke på tiden med selskabstømmerne som blev bistået af tilsyneladende pæne revisorer og advokater. En gruppe af personer som nogle betegner som “banditter i habitter.”

4. Planlægningen.
Bilag 1.19 er dagsordenspunkt fra kommunalbestyrelsesmødet d. 28.6.2005 vedrørende kommuneplantillæg nr. 14 for nyt erhvervsområde øst for Uldum.
Det fremgår heraf, at der er en indsigelsesperiode frem til den 31.8.2005. Det samme gælder den tilhørende lokalplan 95.
Det er derfor i sig selv meget ejendommeligt, at kommunalbestyrelsen før udløbet af denne tidsfrist beslutter at sælge den jord, der fortsat ikke er erhvervet til Lars Larsen. Det sker på kommunalbestyrelsesmødet d. 30.8.2005. (Bilag 1.20).
Det fremgår af beslutningen at:
” Der var indkommet et tilbud fra Jysk Holding A/S.
Tilbuddet er i overensstemmelse med ubudsbetingelserne.
Tilbuddet blev godkendt.”
Når man gennemtænker forløbet, så er denne beslutning en skamplet på det danske kommunestyre.
Bilag 1.21. er et brev af 5.9.2005 fra ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Ministeriet advarer mod det nye erhvervsområde med følgende begrundelse:
” Kommissionen har i denne anledning fremført, at det nye erhvervsområde ønskes udlagt i et stærkt husdyrtungt område, der i dag udnyttes jordbrugsmæssigt, og at 0-alternativet i kommunens miljøvurdering af arealudlægget derfor måske også burde have været, at planområdet fortsat bliver drevet som landbrugsområde. Planforslagene ses ikke umiddelbart at redegøre særligt for de jordbrugsmæssige konsekvenser af at inddrage det pågældende område til erhvervsformål.”
Dette brev tog kommunen på ingen måde alvorligt og det hænger naturligvis sammen med, at de interesser kommunalbestyrelsen varetog, hverken var hensynet til kommunen, almenvellet lovgivningen, men alene hensynet til Lars Larsen´s forretningsmæssige interesser.

5. Tabsgivende, ulovlige ydelser til Lars Larsen.
Det var under de intense forhandlinger mellem Lars Larsen og kommunen et krav fra Lars Larsen, at man ikke ville betale de sædvanlige byggesagsgebyrer for det enorme byggeri. Det blev tilkendegivet, at Lars Larsen ikke ville betale mere end 500.000 kr.
Det bøjede kommunen sig fuldstændigt for.
Dette bekræftes af bilag 1.22 som er side 3 i et brev som teknisk chef Knud-Erik Bornhardt skrev til Troels Fynbo Larsen d. 21.11.2005. Heri står bla.:
” Kommunen har besluttet den ifølge købsaftalen nødvendige ændring i betalingsvedtægten for byggesagsbehandling. og er klar til at modtage projektmateriale til myndighedsbehandling som aftalt fra d. 1. januar 2006.”
Dette tab som er meget betydeligt ligger udover de 8 millioner kr som er konstateret tabt i forbindelse med anlægsregnskabet.
Bilag 1.23 er en artikel fra Horsens Folkeblad 12.3.2009. Artiklen beskriver en yderligere merudgift på 100.000 kr. pr. år som kommunen skal afholde. Der er ingen dokumentation for, at der er indgået den aftale, udvalgsformand Ole Flemming Lyse henviser til. Så denne årlige merudgift er et yderligere tab på en i forvejen ulovlig tabsgivende ejendomshandel.
Den 10.32015 opyses det imidlertid i Vejle Amts Folkeblad:
” Busstoppestedet ved Lars Larsens vej ved jysk i Uldum må nu lade livet. Politikerne har netop vedtaget en ny køreplan, der skrotter stoppestedet. Det sker efter jysk selv meddeler, at deres ansatte ikke benytter sig af stoppestedet, der ikke passer med medarbejdernes vagter.”
Men indtil da så har stoppestedet kostet skatteyderne mere end 0.5 millioner kr. som kan læggges til øvrige mange millioner kr. store tab.
Bilag 1.24 er et referat af et møde af 19.6.2006 mellem teknisk chef Knud-Erik Bornhardt, Projektleder Troels Fynbo Larsen, jysk, samt kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller.
Det fremgår heraf, at den ene udgift som Lars Larsen skulle afholde, nemlig udgifterne til de arkæologiske undersøgelser er blevet noget dyrere end først antaget. Mødet handler så åbenbart om, hvordan skatteyderne i kommunen skal kompensere Lars Larsen for disse merudgifter. Det fremgår af referatet, at kommunen især skal kompensere vedrørende regnvandsbassinet og vedrørende et døgnåbent toilet. Der står i referatet:
” -at der ikke opkræves vejbidrag til kloakforsyningen, da JYSK selv afholder alle udgifter ( estimeret til 160.000 kr. )
-at kommunen afholder alle udgifter til etablering af regnvandsbassin.
-at kommunen lægger pres på de bydende omkring servicestationen, så der bliver et døgnåbent toilet til områdets megen lastbiltrafik uden for arbejdstid.”
Det sidstnævnte vilkår behandles i det følgende afsnit, men er et tydeligt eksempel på grov kommunal magtfordrejning.
Bilag 1.25 er er kort, der viser Lars Larsens erhvervsområde med angivelse af placering af det regnvandsbassin, der er nødvendigt for regnvandsafstrømningen fra arealet, med tilhørende ny regnvandsledning til vandløb. Udgifterne til bassinet med afløbsledning har kostet omkring 3,5 millioner kr. Menbranen under bassinet har alene kostet omkring 800.000 kr. Denne udgift som i sin helhed er forårsaget af bebyggelsen på Lars Larsens areal skal skatteyderne afholde, uden at Lars Larsen bidrager med så meget som en eneste krone, fordi Lars Larsen ikke skal betale vejbidrag, fordi JYSK afholder udgifter på 160.000 kr.!!! Det er er meget alvorlig og ulovlig særbegunstigelse af en virksomhed.
Af den endelige købekontrakt af 26.8.2005 som blev resultatet af de intense forhandlinger mellem Lars Larsen og kommunen efter ialt 9 udkast til købekontrakt er der i punkt 5.2.1 om spildevand bestemt:
” Sælger udfører, bekoster og ejer spildevandsanlæg frem til grundgrænsen. Køber betaler tilslutningsbidrag i henhold til betalingsvedtægtens bestemmelser. Standardtilslutningsbidraget reduceres med 40% under hensyntagen til omkostningerne ved etableringen af tilslutningsmuligheden, samt til at køber selv afholder alle omkostninger ved etablering af ledningsanlæg inde på ejendommen. Hele tilslutningsbidraget, forfalder til betaling i 2005. Sælger er indstillet på at bevilge henstand vedrørende den del af tilslutningsbidraget ,der kan henføres til en ikke bebygget samlet parcel, der egner sig til senere udstykning.”
Disse bestemmelser forekommer at være lovstridige. Den del af begrundelsen, der er baseret på, at Lars Larsen afholder alle omkostninger ved etablering af ledningsanlæg på egen grund gælder alle andre ejendomme. Omkostninger ved etablering af tilslutningsmuligheden afholdes jo fuldt ud af kommunen, der fører ledningsanlæggene frem til grundgrænsen. Kommunen har således snydt kloakforsyningen for flere millioner kr. Et tab som også ligger udover det tab på 8 millioner kr, som fremgår af anlægsregnskabet.

6. Magtfordrejning. – Kan I fixe den?
Som det fremgik af referatet fra mødet d. 19.6.2005, så forpligtede kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller på kommunens vegne kommunen i hvert fald delvist til at skadesløsholde Lars Larsen for merudgiften i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser ved at forsøge, at presse de bydende omkring servicestationen, så der bliver et døgnåbent toilet primært af hensyn til de lastvognschauffører som også i nattetimerne vil levere varer til Lars Larsens lager. Kan de bydende pressses til det, vil Lars Larsen spare et ret betydeligt beløb til driftsudgifter for døgnåbne toiletfaciliteter. Det er imidlertid et væsentligt brud på kommunalfuldmagten, at en offentlig myndighed foretager afpresning af en virksomhed for at tilgodese en anden virksomheds private økonomi.
I en mail af 15.12.2006 fra teknisk chef Knud-Erik Bornhardt til Troels Fynbo Larsen (JYSK) står:
” Vore forhandlinger med OK indeholder det ønskede døgnåbne toilet. Aftale med OK er dog ikke tilendebragt.”
Som bilag 1.26 er vedlagt en række mails 22.2.2008 til 29.4.2008 vedrørende Toilet ved JYSK.
Den 22.2.2008 sender Christian Petersen fra Tulip vicekommunaldirektør Johan Stadil Petersen en mail, der beskriver den økonomiske kompensation virksomheden skal have for et døgnåbent toilet. Der foreslås et månedligt tilskud på 7.000 kr. Ca to måneder senere !!! sender vicekommunaldirektøren dette tilbud videre til kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, som emne angives ” Toilet ved JYSK”. Jesper Thyrring Møller videresender samme dag mailen til JYSK. Kommunaldirektøren angiver, at sagen har høj prioritet.
Troels Fynbo Larsen (JYSK) svarer tidligt om morgenen d. 17.4, og skriver:
” Taler vi “bare” om et brutto driftstilskud på 7000 kr. pr. mnd eller hvordan skal det forstås.?”
1½ tme senere svarer kommunaldirektøren med:
” Ja, 7.000/2 til hver af os.”
Som det fremgår ender sagen med, at Jysk og Hedensted kommune hver skal betale 3.000 kr. om måneden til Tulip for det døgnåbne toilet som alene eller i hvert fald i det væsentlige er begrundet med de lastvognschauffører, der kommer til Lars Larsens lager om natten.
Udover den overordentlige kritisable magtfordrejning kommunen har begået rejser sagen yderligere følgende spørgsmål.
1. Hvordan kan det være, at Hedensted kommunes ledelse nærmest fungerer som “stik i rend drenge” for Lars Larsen, i en sag som JYSK sagtens kunne og skulle klare selv medTulip.?
2. Med hvilken lovlig hjemmel skal skatteyderne forpligtes til at betale 36.000 kr. om året  som støtte til driften af toiletter for Lars Larsens chauffører?.
Da jeg spurgte ind til denne utrolige magtfordrejning, så meddelte kommunen mig d. 20.3.2015, at den indgåede aftale aldrig var blevet effektueret og :
” der er aldrig betalt for etablering og drift, da disse var inkluderet i udbud af parcel til sevicestation. Der forefindes således ikke godkendelse af nogen bevillinger, da der ikke har været afholdt udgifter, hvorfor der ikke kan gives aktindsigt.”
Jeg bad derfor borgmester Kirsten Terkilsen om følgende aktindsigt d. 23.3.2015:
” I den anledning skal jeg med henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen anmode om aktindsigt i de beskrevne udbud til servicestation, herunder på hvilken måde etablering og drift af toiletfaciliteten var inkluderet i udbuddet.”
Den 14.4.2015 besvarede kommunen aktindsigtsbegæringen. Denne indeholdt et brev af 22.6.2006 fra kommunen til tilbudsgivere på grund til servicestaion i Uldum. Heri anføres bl.a.:
” Det vil således værer en stor service at tilbyde både JYSK og kommende virksomheder i området, hvis der på servicestaionen som et minimum kunne være adgang til toiletfaciliteter hele døgnet.
Kommunen vil derfor i bedømmelsen af de indkomne projektforslag vægte forslag med dene service temmelig højt.”
Det vil sige, at kommunen helt bevidst tørrer udgiften for den nødvendige etablering af et døgnåbent toilet af på skatteyderne.
Skal tilbudsgiverne indenfor en fast ramme levere døgnåbne toiletfaciliteter, så vil kapitaliseringen af denne omkostning jo nødvendigvis blive fratrukket det, der ellers kunne tilbydes. Det er en form for svindel som vi vel elllers mest finder indenfor det forretningsområde som bolighajerne og andre anløbne ejendomshandlere befinder sig.
Den nye vej til betjening af erhvervsområdet skulle også have et navn. Kommunen lægger op til at vejen skal hedde Jysk Vej.
Bilag 1.27 er mailkorrespondancen mellem kommunen og JYSK.
D. 21.2.2006 spørger Troels Fynbo Larsen teknisk chef Knud Erik Bornhardt om:
” Hvad nummer på JYSKvej vil vi komme til at bo på?.”
Dagen efter svarer arkitekt Dorte Risak:
” Hvad siger du til JYSK VEJ 10.”
Hertil svarer Troels Fynbo Larsen:
” Det er måske et dumt spørgsmål. Men kan vejen bare hedde “Jysk” eller skal den hedde jysk vej.”
D. 22.2.2006 taler Dorte Risak og Troels Fynbo Larsen sammen og Dorte Risak udarbejder følgende telefonnotat:
” Aftalte, at TFL vender det med Lars Larsen ved et møde i formiddag, og hvis de ønsker noget andet end den foreslåede adresse Jysk Vej 10, så vender de tilbage.”
Dagen efter modtager kommunen følgende mail fra JYSK:
” Jeg har nu konfereret med købmanden og Lars Larsen(s) vej er nu det smukkeste navn.
Kan I fixe den.?”
Det fixede kommunen nærmest med det samme.
Det samlede indtryk, af denne del af sagen og sagen i øvrigt, får os udenforstående til at undre sig over, at kommunen ikke ved samme lejlighed tog navneforandring til det langt mere retvisende navn :
Lars Larsens kommune.

7. Efterskrift.
Det har været et stort arbejde, at få bearbejdet det omfattende materiale. Jeg er i de seneste år blevet bedt om at være bisidder eller repræsentere borgere landet over. Borgere som oplever at være blevet dårligt eller ulovligt behandlet af myndighederne. Ofte viser sagsgennemgangen, at det har borgerne fuldstændig ret i. Løgn og lovovertrædelser er desværre blevet forholdsvis almindelige forvaltningsredskaber, og jeg er i dag helt sikker på, at der kan beskrives hundredevis af sager, som minder om den kommunale matchfixing som den, der foregik i Hedensted kommune med Lars Larsen sagen. Vennetjenster og forskelsbehandling er nu blevet  hverdagskost i Danmark. Der er i vor tid sandelig blevet forskel på ” Kong Salomon og Jørgen Hattemager.”
Der er også en anden helt fundamental forskel i dagens Danmark, og det er på konsekvenssiden, når der er nogle, der bliver taget for “urent trav”. Det er forunderligt, at “tumbeparagraffen” først og fremmest bringes i anvendelse for de bedst uddannede og de socialt stærkeste. Når repræsentanter for den herskende klasse tages i overtrædelser, berigelser og den slags så slipper de som regel meget billigt. Den herskende klasse kommer tit godt af sted med at hævde, ” Reglerne er uklare, og vi vidste ikke, at det måtte vi ikke.” Og løgne – det er jo også i orden, bare vi kalder dem nødløgne. For et par år siden fik vi en anskuelsesundersvisning i, hvordan denne forskelbehandling virker. Det var statsadvokat Jan Rechendorff, der var så venlig, at gøre dette tydeligt. Nogle betjente på Fyn havde groft overtrådt retsplejeloven og vel egentlig også grundloven i forbindelse med telefonaflytning. Men selvom retsplejeloven jo er et af politiets hovedarbejdsområder, så slap disse lovovertrædere fra politiet fuldstændigt for nogle konsekvenser, fordi som Jan Rechendorff sagde, betjentene havde jo fortalt, at de ikke kendte de pågældende bestemmelser i retsplejeloven, og så vil jeg jo ikke straffe dem.
Jan Rechendorff´s begrundelse er helt grotesk fordi, der hver eneste dag er borgere, der straffes for overtrædelser af love, som de er helt uden kendskab til ( og også med god grund ), for som politiet i de  fleste andre sammenhænge understreger. Ukendkab til love fritager ikke for straf, og så falder hammeren.
De grove lovovertrædelser i matchfixingsagen fra Hedensted burde en kvalificeret politisk opposition have fanget forlængst, ellers burde den lokale presse, eller i hvert fald det kommunale
tilsyn (statsforvaltningen).  Men alt dette virker kun i et meget beskedent omfang i dag, således, at en ordentlig opklaring af omfattende lovovertrædelser med betydelige tab for samfundet til følge, i dag er blevet overladt til :
en gammel mand på overførelsesindkomst.